GDPR

Формуляр с информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 при събиране на личните данни от субекта на данните

На 25.05.2018 год. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу ОРЗД или „Регламент (ЕС) 2016/679“).

Физическото лице следва внимателно да прочете информацията, която е обобщена по-долу от администратора, като с подписа си потвърди, че същата му е предоставена в момента на получаване на личните данни от страна на администратора.

Чрез настоящия Формуляр може да се запознаете с правата Ви като субект на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от нас като Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД. В качеството ни на Администратор на лични данни, ние обработваме Вашите лични данни за целите, сроковете и по начините, описани по-долу, спазвайки принципите и правилата, заложени в ОРЗД и в действащото българско законодателство – Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

I. Кои сме ние

 Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ e юридическо лице с нестопанска цел, учредено в Република България, регистрирано в Регистър Булстат с БУЛСТАТ 130374097, със седалище и адрес на управление: гр. София 1415, район Витоша, кв.. „Драгалевци”, ул. „Нарцис“ № 48А.

Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ е наемател в спортния комплекс Тенис клуб Малееви, находящ се в град София, квартал Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“, който Тенис клуб е собственост на „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД. Комплексът предоставя на разположение на Сдружението и неговите Абонати открити и закрити тенис кортове и много други услуги и възможности за упражняване на спортни активности.

 Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ e Администратор на Вашите лични данни.

Лице за контакт по въпросите за защита на личните данни на Администратора е Ивайло Кичев.

Имейл адрес: groups@maleevi.academy

Ако имате някакви въпроси, свързани с Вашите права и законни интереси във връзка с обработването на личните Ви данни, включително въпроси, свързани с настоящия Формуляр, можете да се свържете с посоченото по-горе лице за контакт по въпросите за защита  на личните данни.

II. Какви лични данни обработваме?

С цел използването на описаните по-долу Услуги  може да обработваме следните лични данни на Абонатите на Сдружението:

 • Три имена; дата на раждане; имейл адрес; телефонен номер.
 • Снимки;
 • Информация дали субекта /детето/ има специфично заболяване.

В случаите, когато е необходимо събиране, обработване и съхранение на лични данни на лице под 18 год. възраст, сдружение „ТЕНИС- КЛУБ МАЛЕЕВИ” ще събира, обработва и съхранява лични данни на тези лица само когато тези данни са получени от родителя или от друго лице, носещо родителска отговорност.

III. За каква цел и на какво правно основание обработваме личните Ви данни?

 1. Личните Ви данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора за целите на възникналите между Вас- абонатите на Сдружението и Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ взаимоотношения във връзка с услугите, предоставяни от Сдружението.

Целта на обработване на личните Ви данни е свързана с организирането и  предоставянето на нашите Услуги, а именно:

 • създаване на профил /абонамент/;
 • Участие и записване за индивидуални уроци; за програмите и групите ни по тенис;
 • Кандидатстване за Академията по тенис на Малееви;
 • Участие и записване в състезания/ турнири по тенис;
 • Участие и записване в лагери;
 • осъществяване на контакт с абонатите, във връзка с изпълнението на задълженията ни, произтичащи от съответната Услуга;

Също така целта на обработването на личните Ви данни е свързано и с изпълнението на данъчните и счетоводните задължения, произтичащи за Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ от действащото българско законодателство.

 1. На района на спортния комплекс Тенис клуб Малееви и паркинг-зоната към него, в който се провеждат заниманията по тенис се осъществява видеонаблюдение. Собственикът на спортния комплекс – „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД, определя самостоятелно сроковете и начините за съхраняване на личните данни на всички посетители на спортния комплекс.
 2. С Вашето изрично дадено съгласие, ще обработваме Вашите лични данни за изпращане на месечния ни бюлетин, съдържащ информация за клубни събития, турнири и тенис лагери, на Вашите имейл адреси. Към всеки един момент имате възможност да оттеглите даденото от Вас съгласие за получаване на месечния ни бюлетин, като повече информация за Вашите права, моля, запознайте се с чл. VI от настоящия Формуляр.
 3. С Вашето изрично дадено съгласие, ще обработваме снимки на Вас и/или Вашето дете. Снимките ще бъдат правени единствено от лица, оторизирани от Сдружението и част от тях може да бъдат публикувани на нашата интернет страница и/ или нашата страница във Фейсбук и/или на рекламни материали на Сдружението и „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД.
 4. Във връзка с легитимните интереси на Администратора или на трета страна „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД записва разговорите между служителите на Администратора и трети лица (абонати, клиенти и всички други трети лица). В този смисъл администратори на Вашите лични данни са също така „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД и съответния мобилен оператор. Личните Ви данни, събрани чрез записването на телефонните разговори се съхраняват от мобилния оператор. За повече информация, моля, свържете се с лицето за контакт по въпросите за защита на личните данни на Администратора – Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“.
 5. На сайта на Администратора – https://academy.maleevatennis.com има възможност да заявите участие в нашите турнири, като въведете следните данни : три имена; телефон; адрес на електронна поща (имейл адрес).

Също така имате възможност да отправите онлайн запитване до нас през нашата форма за запитване в меню „Контакти“, за тази цел трябва да попълните име, адрес на електронна поща и по свое желание – телефонен номер, както и Вашето запитване. За да отговорим на Вашите запитвания, ще обработим горепосочените минимално необходими Ваши лични данни.

 1. Вашите лични данни обработваме законосъобразно и спазвайки всички изисквания на европейското и българското законодателство в областта на защитата на личните данни на следните правни основания:
 • чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – Вашето изрично дадено съгласие;
 • чл. 6, пар. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за изпълнението на договор, по който физическото лице- субект на личните данни е страна – във връзка с участието Ви в индивидуални и групови занимания, лагери и другите Услуги, предлагани от нас.;
 • чл. 6, пар. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора – във връзка със задълженията на Администратора по Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите, както и други относими европейски и български нормативни и поднормативни актове.
 • чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, а именно – спазването на Вътрешните правила на собственика на спортния комплекс, в който се провеждат спортните занимания на Сдружението и защита и сигурност на Абонатите и посетителите на Клуба.
 • чл. 9, пар. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни за здравословното Ви състояние или здравословното състояние на Вашето дете, във връзка с провеждането на тренировките и с цел информираност на треньорите и Клуба за здравословните рискове, които съществуват в конкретния случай; Вашето изрично дадено съгласие за правене на снимки по време на тренировките на Вас или на детето Ви.

IV. Кой получава Вашите лични данни?

 1. Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. Такива получатели на лични данни могат да бъдат държавни органи и институции, за които са налице законови задължения за администратора относно разкриване на лични данни.

Освен държавните органи и институции, получатели на Вашите лични данни е „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД (наричано за по-кратко „Клубът“).

Клубът и Сдружението имат сходна цел и дейност, а именно – предоставяне на най-добрите Услуги в сферата на тениса и други спортни активности. С оглед бързина, точност и целесъобразност на обработването на информация за клиентите на „ТЕНИС-МАЛЕЕВА“ АД и Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“, двете юридически лица имат общ софтуер. В тази връзка личните данни, предоставени на някое от двете юридически лица, могат да бъдат достъпни и за другото юридическо лице. Двете юридически лица съблюдават към всеки един момент за правилното, точно и сигурно обработване на личните данни на своите клиенти – посетители, абонати и ученици и за поверителността на данните в общия софтуер. Поверителността при обработването и съхранението на личните данни на клиентите на „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД и на Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“ са наш приоритет.

Администратор на Вашите лични данни е и мобилният оператор, с който „ТЕНИС МАЛЕЕВА“ АД е сключило договор за записване и съхраняване на телефонните разговори, провеждани между служителите и трети лица (абонати,клиенти и др.). Данните, събрани чрез записването на телефонния разговор се съхраняват от мобилния оператор за срок от 1 година от провеждането на разговора. За повече информация относно конкретния мобилен оператор, моля, обърнете се към лицето за контакт по въпросите за защита личните данни на Сдружение „ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“.

 1. Извън горните случаи личните данни на част от нашите Абонати се предоставят на Българската федерация по тенис (наричано за краткост „БФТ“) –данните на лица, които участват в различни състезания по тенис и за които възниква задължение да се регистрират към БФТ.
 2. Разкриването на личните Ви данни на трети лица е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др/.
 3. Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации, за които не е налице адекватно ниво на защита, съобразно чл. 45 от ОРЗД.

V. Срок на обработване

Сроковете на обработване на данните Ви са различни, както следва:

 • За периода на ползване на Услугите ни – чрез абонамент и/или отделни посещения на дадени Услуги – за периода на абонамента/ ползването на Услугата; По отношение на личните данни, съдържащи се в документите във връзка с изпълнение на задълженията ни, които произтичат от договорни отношения между нас и абонатите – 5 год. след изпълнение на всички задълженията на страните по правоотношението;
 • След изтичане на първоначалния срок на абонамента данните се обработват за срок от 2 месеца, в които абонатите могат да използват часовете/ услугите от абонамента, които не са употребили до момента на изтичането на срока му; Данните на абонатите се обработват за срок от 1 месец след изтичането на посочения по-горе двумесечен срок за целите на евентуално подновяване на абонамента при изрично изявено желание за това от физическото лице.
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводните и финансовите регистри, отчети и други документи на Администратора и/или съдържащи се в документи във връзка с данъчните и счетоводните ни задължения – в сроковете, предвидени в чл. 12, ал. 1 от Закона за счетоводството за съхраняване на счетоводна информация, както следва:

10 години – договори, счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции;

3 години – за всички останали носители на счетоводна информация.

 • за маркетингови цели – срокът за обработване е до изрично подадено искане от клиента за прекратяване изпращането на имейли от Сдружението. След подаването на искане за прекратяване изпращането на имейли от Сдружението, Администраторът преустановява изпращането на имейли към съответния клиент и изтрива в най-кратък срок данните на клиента от списъка с лица, на които се изпращат съобщения за събития и др.
 • Личните данни на лицата, събрани чрез проведени телефонни разговори с Администратора се съхраняват за срок от 1 година от провеждането на телефонния разговор. След изтичането на този срок, същите се изтриват от мобилния оператор.

VI. Права на клиента като субект на лични данни.

Клиентите на Сдружението са неговите абонати и неговите посетители, записали се към определена Група или посещаващи индивидуални уроци..

 1. Право на съгласие.

Субектът на данните следва да даде съгласие за обработване на данните му.

Съгласието се дава конклудентно или чрез подписване на декларация – съгласие за обработване на лични данни, предоставена от Администратора.

Съгласия от този вид ще бъдат съхранявани от нас във файлове, защитени и архивирани по безопасен и подходящ начин.

 1. Право на достъп до данните

Имате право да поискате достъп до личните данни, които се събират и обработват за Вас.

Може да поискате многократно предоставяне на копие от събраните за Вас лични данни.

Длъжностното лице по защита на лични данни следва да събере относимите лични данни и да Ви отговори писмено в рамките на двуседмичен срок (по поверителен начин), след като идентифицира лицето, което е поискало достъп до същите. Ще дадем достъп до личните данни САМО на лицето, чиито лични данни се обработват. Ако желаете личните Ви данни да бъдат предоставени на друго лице, следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно.

При наличие на усложняващи обстоятелства или множество искания, двуседмичният срок може да бъде удължен до 20-дневен, като в подобна ситуация ще бъдете уведомени за удължаването на срока.

Имаме право да наложим административна такса в разумен размер при постъпване на повече от едно искане от Вас за копие от данните Ви.

3. Право на коригиране        

Имате право да поискате от нас да актуализираме или коригираме личните Ви данни.

Когато получим такова искане, то ще бъде прието и съответните действия по актуализиране или коригиране ще бъдат предприети в разумен срок.

Ще бъдете уведомени с писмен отговор за предприетите от нас действия.

 1. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, като подадете възражение до нас.

Винаги можете да възразите срещу обработването на лични данни във връзка с директния маркетинг.

Ние имаме правото да уважим или отхвърлим възражението, като винаги ще мотивираме своя отговор към Вас в случай на отхвърляне, за да знаете поради какви причини не сме уважили искането Ви.

Ако Вашето възражение е срещу обработването на личните Ви данни във връзка с директния маркетинг, ние винаги ще приемем Вашето възражение.

Информираме Ви, че не извършваме профилиране.

 1. Право на изтриване или „правото да бъдеш забравен“

Може да изискате от нас изтриване на личните данни, които се обработват за Вас. Моля да имате предвид, че това право не е абсолютно, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в равновесие с другите основни права и задължения на Администратора и на субекта на данни, съгласно принципа на пропорционалност.

Имайте предвид, че в ОРЗД са предвидени отделни хипотези, при наличието на които за нас съществува задължение да изтрием личните Ви данни. В останалите случаи нямаме такова задължение.     Ако съгласието за обработване на личните данни е изтекло или оттеглено, Сдружение„ТЕНИС-КЛУБ МАЛЕЕВИ“  може да има задължение да изтрие въпросните лични данни.

Извън тези случаи, може да уважим или отхвърлим подаденото искане за изтриване на данните, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок от подаване на искането за изтриване на личните Ви данни, ще получите отговор от Администратора във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказа и мотивите към него.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в определени хипотези, посочени в ОРЗД. Ние имаме право да уважим или отхвърлим искането Ви, като в случай на отказ, ще изложим мотиви за него.

В двуседмичен срок ще получите отговор от нас във връзка с уважаването на искането Ви или съответно отказ и мотивите към него.

 1. Право на преносимост на личните данни

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изричното Ви съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин, имате право на преносимост на личните Ви данни.

Това е правото Ви да изискате от администратора да прехвърли част или всички обработвани от него лични данни към друг администратор или да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.Когато са налице предвидени в ОРЗД обстоятелства, ние сме задължени да извършим исканото действие.

Имайте предвид, че имаме право да наложим разумна административна такса за извършването на услугата.

 1. Право на жалба

Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган по защита на личните данни в Република България, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Може да се свържете с КЗЛД по следните начини:

Aдрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

телефон за връзка: 02/915 35 18; електронна поща: kzld@cpdp.bg

интернет страница: www.cpdp.bg

Извън горното, ако считате, че Вашите права или законни интереси са нарушени, имате право и на съдебна защита по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Имайте предвид, че съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЗЛД не може да сезирате съда, докато има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

За подробна информация относно средствата за правна защита, които имате като субект на лични данни, моля, вижте чл. 37а – чл. 40 от ЗЗЛД.

 1. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни.

Имате право да оттеглите съгласието за обработване на личните Ви данни по всяко време, но само когато обработката на лични данни се базира на дадено от Вас изрично съгласие на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД.

Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.

Такива искания следва да бъдат разгледани и уважени от нас в разумен срок, без излишно забавяне.

Имайте предвид, че оттеглянето има действие занапред. То няма да засегне законосъобразността на досегашното обработване на данните. Ето защо ако има искане от съдебно-охранителен орган за достъп до тези Ваши данни, ние следва да ги предоставим.

Всички права, изброени по-горе, може да упражните като:

 • Изпратите писмена молба по пощата или чрез посочения по-горе имейл адрес на лицето за контакт по въпросите за защита на личните данни. В искането си, моля, посочете три имена, телефон за връзка и имейл адрес, на който желаете да се свържем с Вас, както и съдържание на искането Ви. Моля, посочете също, как желаете да Ви бъдат предоставени копия от личните Ви данни, ако сте подали такова искане, в какъв формат да бъдат и др. Ако подавате молбата чрез пълномощник, моля, приложете пълномощното.

БЕЛЕЖКИ:

 • Сдружение „ТЕНИС- КЛУБ МАЛЕЕВИ“може да откаже или таксува искания, които са явно неоснователни или прекомерни. В случай на отхвърляне на подадено искане, ще Ви уведомим в писмен вид (по имейл или по пощата, в зависимост от посоченото от Вас в искането Ви).

Дата: ………………………г.

гр. София

Настоящата информация е получена от:

 

……………………………………………….

/име и подпис/